Khóa học Excel A Cơ Bản cho người mới bắt đầu

 

Giới thiệu MS-Excel các thao tác cơ bản

Trình bày bảng tính và tính toán cơ bản

Nhóm hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Len

Nhóm hàm thời gian Day, Month, Year, Hour, Minute, Second, Time, Date

Giới thiệu                                                          Khóa học Microsoft Excel nâng cao              Khóa học Microsoft Word nâng cao

                

                

Google+