Video Hướng dẫn thực hành Excel B văn phòng

 

Định dạng theo điều kiện ( Conditional Formatting):

Thống kê Datatable:

Vlookup kết hợp indirect:

Kết hợp Index Match:

Ràng buộc dữ liệu Datavalidation, Vlookup, Indirect:

Thống kê Pivot Table:

Thống kê Pivot table:

Thống kê Consolidate:

Định dạng ẩn các giá trị lỗi

Tính tổng vùng có giá trị lỗi

Hàm đổi số sang chữ dạng tiền tệ VND

Giới thiệu                                                          Khóa học Microsoft Excel nâng cao              Khóa học Microsoft Word nâng cao

                

                

Google+